Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KILLERBODY FOOD B.V.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanbieding van de Leverancier ontvangt of met de Leverancier een overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Bestelling: een overeenkomst tussen de Leverancier en een Afnemer voor

de levering van producten en/of diensten, waaronder een bestelling per EDI.

EDI: de Electronic Data Interchange koppeling waarmee Afnemer op basis van een afzonderlijke afspraak met Leverancier op geautomatiseerde wijze communiceert met Leverancier en/of afneemt van Leverancier.

Leverancier: Killerbody Food B.V. (KvK nr. 73151769).

2. Toepasselijkheid/conversie

 1. 2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en een Afnemer. Op elke Bestelling van Afnemer bij de Leverancier zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door een aanbieding te doen of een bestelling te plaatsen bij de Leverancier, aanvaardt de Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. 2.2.  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. 2.3.  De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij de Leverancier de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. 2.4.  Indien de Leverancier bij de uitvoering van een Bestelling een derde inschakelt, gelden deze Algemene Voorwaarden ook ten behoeve van de derde.
 5. 2.5.  Indien de Leverancier en de Afnemer voor een afzonderlijke Bestelling een afwijking van deze Algemene Voorwaarden overeenkomen, is die afwijking niet van toepassing op andere aanbiedingen, orders, offertes en overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer. Op toekomstige Bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 1. 2.6.  Indien één of meer bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. In dat geval zal de niet geldige bepaling worden vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.
 2. 2.7.  Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar via www.killerbodyfood.com/voorwaarden. De Leverancier mag de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. Na bekendmaking van een wijziging via de hiervoor vermelde weblink zal de nieuwe versie van toepassing zijn op nadien met de Afnemer overeengekomen Bestellingen.

3. Aanbiedingen/totstandkoming van een Bestelling

 1. 3.1.  Iedere aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. 3.2.  Een Bestelling komt tot stand doordat de Leverancier een orderbevestiging aan de Afnemer verzendt. Indien met de Leverancier is overeengekomen dat een Bestelling via EDI kan worden gedaan, komt een Bestelling ook tot stand doordat de Afnemer per EDI een bestelling aan Leverancier verstuurt, en/of wanneer door Afnemer akkoord per e-mail is gegeven op opname van een nieuw product in zijn assortiment. De Afnemer kan de Bestelling schriftelijk en kosteloos bij de Leverancier tot 24 uur volgend op de orderbevestiging annuleren, en in geval van een bestelling via EDI tot 24 uur volgend op de order. Na genoemde termijn is annulering slechts mogelijk tegen volledige betaling van de overeengekomen prijs of indien de Leverancier daarmee instemt.
 3. 3.3.  Een wijziging van de leveringsdatum is slechts mogelijk tot 12 weken voor de leveringsdatum. Indien levering op kortere termijn dan 12 weken plaatsvindt, is wijziging van de leveringsdatum slechts mogelijk indien de Leverancier daarmee instemt.
 4. 3.4.  Al dan niet in catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding; het te leveren product hoeft daaraan niet te beantwoorden. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.
 5. 3.5.  De Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding

2

dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen

 1. 4.1.  Alle prijzen zijn DAP (Delivered At Place) en exclusief omzetbelasting (btw).
 2. 4.2.  Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van de Leverancier zijn gebaseerd, heeft de Leverancier het recht na de aanbieding of totstandkoming van de Bestelling de aangeboden prijzen te verhogen. Indien de Leverancier de aangeboden prijzen binnen een termijn van één maand na de totstandkoming van de Bestelling verhoogt, is de Afnemer gerechtigd binnen 7 dagen na aankondiging de Bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. Levering

 1. 5.1.  Levering vindt plaats aan één adres van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer meer vestigingen heeft, zal levering op één van deze adressen plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. 5.2.  De Afnemer zal de gekochte producten afnemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De Afnemer zal voorts zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de Afnemer alle bijkomende kosten verschuldigd zijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
 3. 5.3.  Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde producten over op de Afnemer.

6. Levertijd

 1. 6.1.  Een door de Leverancier in de opgegeven levertijd is gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het overeenkomen van de Bestelling en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de gegevens die door die derden aan de Leverancier zijn verstrekt. De Leverancier zal de levertijd zoveel mogelijk in acht nemen.
 2. 6.2.  De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige

3

aflevering dient de Afnemer de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.

 1. 6.3.  Indien de Leverancier gegevens behoeft van de Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Bestelling, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer deze gegevens aan de Leverancier heeft verstrekt.
 2. 6.4.  Bij overschrijding van de levertijd heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake.

7. Deelleveringen

7.1. Het staat de Leverancier vrij in gedeelten te presteren. Indien producten in gedeelten worden geleverd, mag Leverancier elk gedeelte afzonderlijk factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

8. Transport/risico

 1. 8.1.  Verzending en transport geschieden voor rekening van de Leverancier, behalve de kosten in verband met de eventuele inklaring van import/export van de te leveren producten.
 2. 8.2.  Vanaf de aflevering van producten door de Leverancier of een door deze aangewezen vervoerder aan de Afnemer zijn de producten voor risico van de Afnemer, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Afnemer.

9. Verpakking

 1. 9.1.  Eventuele voor herhaald gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de Leverancier. De Afnemer zal de voor hergebruik bestemde verpakking voor eigen rekening aan de Leverancier terugzenden.
 2. 9.2.  De Leverancier kan voor de terugzending van de voor hergebruik bestemde verpakking een termijn stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden. De Leverancier zal de binnen deze termijn teruggezonden verpakking van de Afnemer terugnemen tegen de daarvoor door de Leverancier bij de Afnemer in rekening gebrachte prijs.
 3. 9.3.  De verplichting van de Leverancier tot terugname en restitutie van de berekende prijs geldt alleen indien de voor hergebruik bestemde verpakking in goede staat verkeert, schoon is en geen afval bevat.

10. Betaling

10.1. Facturen van de Leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de Leverancier aan te geven wijze. Als datum

4

van betaling geldt de valutadatum waarop de Leverancier de betaling ontvangt. Betaling zal geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting, verrekening en/of beroep op compensatie.

 1. 10.2.  Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen door de Leverancier, is de Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, en is de Afnemer over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd.
 2. 10.3.  Een eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur is geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting.
 3. 10.4.  Door de Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. 10.5.  In geval van niet tijdige betaling is de Afnemer de terzake van de inning door de Leverancier gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de Leverancier voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.
 5. 10.6.  Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de Bestelling op te schorten dan wel tot ontbinding van de Bestelling over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier om schadevergoeding van de Afnemer te vorderen.

11. Verrekening en zekerheid

 1. 11.1.  De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Afnemer op de Leverancier.
 2. 11.2.  Ingeval de vordering van de Leverancier op de Afnemer nog niet opeisbaar is, maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Afnemer beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Afnemer zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Leverancier zal de Afnemer indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

5

11.3. De Afnemer zal op eerste verzoek van de Leverancier meteen genoegzaam en in de door de Leverancier gewenste vorm zekerheid stellen en deze zonodig aanvullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Afnemer aan een dergelijk verzoek niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de Afnemer terstond opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid

 1. 12.1.  De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade veroorzaakt doordat de Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot het factuurbedrag dat de Leverancier voor de betrokken zaak of zaken in rekening heeft gebracht.
 2. 12.2.  De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde ook of van welke aard ook. Ook is de Leverancier niet aansprakelijk voor schade wegens door de Leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. 12.3.  Onverminderd het bovenstaande is de Leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of door de Afnemer.
 4. 12.4.  De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de door de Leverancier geleverde producten, voor zover deze aanspraken vallen onder de in de vorige leden genoemde uitsluitingen.
 5. 12.5.  De Afnemer zal iedere schadeveroorzakende gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de Leverancier melden, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.
 6. 12.6.  Iedere aanspraak van de Afnemer op betaling van een boete of schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
 7. 12.7.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is

6

de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

13. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

 1. 13.1.  De Afnemer zal bij aflevering onmiddellijk nagaan of de geleverde producten aan de Bestelling beantwoorden, en zal daartoe de geleverde producten bij aflevering onder meer op onderstaande punten onderzoeken:
  • –  of de juiste producten zijn geleverd;
  • –  of de geleverde producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen;
  • –  of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. 13.2.  De Afnemer zal:
  1. eventuele zichtbare gebreken of tekorten vermelden op de afleveringsbon, vrachtbrief of enig ander vervoersdocument, en zal deze binnen drie dagen na aflevering per e-mail of schriftelijk aan de Leverancier melden.
  2. eventuele niet-zichtbare gebreken die zich openbaren binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens per e-mail of anderszins schriftelijk aan de Leverancier melden.
  3. eventuele klachten over facturen binnen 8 dagen na factuurdatum per e-mail of anderszins schriftelijk aan de Leverancier melden.
 3. 13.3.  Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de in het vorige lid genoemde termijnen, hoeft zijn klacht niet in behandeling te worden genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de Afnemer op vergoeding of vervanging van geleverde producten vervalt indien de producten zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende producten is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.
 4. 13.4.  De Afnemer zal de door de Leverancier geleverde producten waarop klachten betrekking hebben ter beoordeling voor de Leverancier beschikbaar houden in de toestand waarin deze producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 5. 13.5.  De Afnemer heeft geen recht op retourneren van geleverde producten, behalve indien en voor zover (i) de geleverde producten niet aan de Bestelling beantwoorden en (ii) de voorgaande bepalingen in acht worden

7

genomen. De Afnemer zal een retourzending slechts na toestemming van de Leverancier verzenden. Retourzendingen die zonder toestemming van de Leverancier worden verzonden worden door de Leverancier voor rekening en risico van de Afnemer tot zijn beschikking gehouden.

14. Intellectuele eigendom

 1. 14.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom in verband met te leveren producten, waaronder auteursrecht, merkrechten, octrooirecht, know how, de receptuur van het product komen uitsluitend toe aan de Leverancier en/of zijn licentiegever. Dit kan anders zijn indien een concreet product wordt gemaakt volgens een door de Afnemer aangeleverd verpakkingsontwerp, eigen receptuur of voor zover een product onder een eigen merk van de Afnemer wordt gemaakt.
 2. 14.2.  Voor zover aan de Leverancier bekend, maken de door de Leverancier geleverde zaken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, in het land van vervaardiging en/of aflevering. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat een door de Leverancier geleverd product inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde in het land van vervaardiging of aflevering, zal de Leverancier naar zijn keuze en na overleg met de Afnemer het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op genoemde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel het betrokken product terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
 3. 14.3.  De Afnemer heeft geen recht op vervanging van het product op grond van het vorige lid indien hij de Leverancier niet heeft binnen 30 dagen na kennisneming van de inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde ter zake heeft ingelicht.
 4. 14.4.  Alle ontwerpen, teksten, documenten, beelden, geluid en alle mogelijke andere content op de website van de Leverancier, op brochures en producten en/of op van de Leverancier afkomstige documenten, zijn auteursrechtelijk beschermde werken van de Leverancier of zijn licentiegever. Voor verdere verveelvoudiging, distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van de Leverancier vereist. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van zijn website en/of andere documenten.
 5. 14.5.  In geval van levering van software verkrijgt de Afnemer alleen de gebruiksrechten en wordt de Afnemer nimmer eigenaar van de software. De

8

auteursrechten van de software berusten bij de fabrikant of diens licentiegever.

15. Opschorting en ontbinding

 1. 15.1.  Indien de Afnemer een verbintenis die voortvloeit uit een Bestelling met de Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Leverancier gerechtigd:
  • –  de uitvoering van die Bestelling en direct daarmee samenhangendeovereenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker isgesteld;
  • –  en/of de Bestelling en direct daarmee samenhangende overeenkomstengeheel of gedeeltelijk te ontbinden;
   zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd andere rechten van de Leverancier.
 2. 15.2.  In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, dan wel ondercuratelestelling van de Afnemer, worden alle overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege ontbonden, tenzij de Leverancier de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval de Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd andere rechten van de Leverancier.
 3. 15.3.  Voorts is de Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst de Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

16. Overmacht

 1. 16.1.  Indien de Leverancier door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet of slechts gebrekkig kan nakomen, is de Leverancier bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de Bestelling op te schorten, dan wel de Bestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. 16.2.  Onder overmacht van de Leverancier wordt verstaan elke van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Bestelling ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staking, uitsluiting,

9

brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door toeleveranciers van de Leverancier aan hun contractuele of andere verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, de uitbraak van een epidemie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

16.3. Voorzover de Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verbintenissen uit de Bestelling is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, mag de Leverancier het reeds nagekomen en het na te komen gedeelte separaat factureren. De Afnemer zal deze factuur voldoen alsof het een afzonderlijke Bestelling betreft.

 1. TerugroepactiesDe Afnemer zal indien de Leverancier daarom verzoekt actief alle medewerking verlenen aan terugroepacties en/of informatieverstrekking indien het naar het oordeel van de Leverancier noodzakelijk is de geleverde producten terug te roepen bij consumenten en/of zakelijke afnemers of ter zake informatie te verstrekken aan consumenten, zakelijke afnemers en/of derden.
 2. VerjaringAlle rechtsvorderingen van de Afnemer tegen de Leverancier verjaren door verloop van 1 jaar nadat de Afnemer ter zake heeft geprotesteerd.
 3. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. 19.1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. 19.2.  Geschillen tussen de Leverancier en de Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Noord-Holland, tenzij de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Afnemer.

10